தொகுப்பு: The Mantle (2002)

தொகுப்பு: The Mantle (2002) குழு: Agalloch Agalloch என்ற  இக்குழு, தெற்கு ஆசிய நாடுகளில் (இந்தியா உட்பட) அதிகமாக காணப்படும் Agallochum (நம் அகர்/அகில் மரம்) மரத்தின் பெயரைத் தமது பெயராகக் கொண்டுள்ளது. நறுமணம்